Údaje

Možnosti získania a vytvorenia údajov.

Údaje katastra nehnuteľností

Príslušná Správa katastra alebo Geodetický a kartografický ústav v Bratislave poskytujú hromadné údaje z katastra nehnuteľností na základe uzavretej zmluvy v požadovanom rozsahu pre katastrálne územia vo formátoch:

  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
  • DBF - alternatívny vstup pri importe vybraných popisných údajov katastra nehnuteľností

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené podľa platného Ponukového cenníka Geodetických a kartografických výkonov vydaného ÚGKK SR.

Ortofoto mapy

Údaje ortofoto máp v požadovanom rozsahu a rozlíšení poskytujú na území SR spoločnosti Eurosense s.r.o. a Geodis Slovakia spol. s r.o.. Údaje sú na základe licenčnej zmluvy poskytované vo formáte:

  • JPEG - formát rastrových máp dolnený o súradnicové pripojenie (georeferencovanie)
  • JGW alebo ROH - súbory používané na georeferencovanie ortofoto máp

Poskytnutie údajov a každá ich aktualizácia sú spoplatnené v závislosti od rozlíšenia, rozsahu, prípadne aktuálnosti mapy.

Technická mapa

Údaje digitálnej technickej mapy (DTM)) je vhodné pred importom do systému upraviť do správnych vrstiev, objektov, prípadne upraviť atribúty. Takto upravené mapy je možné načítať vo formáte:

  • VGI - formát vektorových máp súradnicovom systéme S-JTSK

Cena úpravy DTM je daná rozsahom prác a dohodou odberateľa a dodávateľa.

Územný plán

Nakoľko v Slovenskej republike nie je tvorba územných plánov usmernená jednoznačnými metodikami, sú značné rozdiely nieln v tlačenej podobe ale i v digitálnej podobe územných plánov. Často nie je digitálna podoba vôbec dostupná. Všeobecne je možné mapu územného plánu importovať ako rastrovú (obraz) alebo vektorovú (súradnicovo určené línie a hranice plôch) s možnosťou prepojenia na poisné informácie. Podporované formáty sú:

  • VGI, SHP - vektorové mapy územného plánu v súradnicovom systéme S-JTSK
  • BMP, GIF, PNG - rastrové mapy územného plánu v georeferencované do súradnicového systému S-JTSK

Cena prípravy mapy územného plánu je daná kvalitou podkladov a požadovaným typom mapy.

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Terra 6.57

Aktualizácia

18. mája 2022