Vstupné a výstupné údaje

Možnosti vstupu a výstupu údajov z programu.

Vstupné údaje:

Vstupné údaje je možné do systému importovať zo súborov formátu:

  • FÚVI - používa sa pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
  • VGI - používa sa pri importe grafických údajov katastra i projektu pozemkových úprav
  • DBF - alternatívny vstup pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností
Výstupné údaje

Údaje je možné exportovať zo systému resp. vytvoriť súbory vo formáte:

  • HTML, MHT, PDF, DOC - formáty pre ukladanie výstupných zostáv
  • XLSX - používa sa pri prenose údajov do programu MS Excel
  • TXT - používa sa pri odovzdávaní údajov poukážok pre poštu
  • VGI - používa sa pri prenose grafických údajov
Pripojenie

Možnosť pripojenia na webové mapové servery (WMS)

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Terra 6.57

Aktualizácia

18. mája 2022